Matkaraportti KMN:n Eksekutiivikomitean kokouksesta Bosseyssa 13.-18.11.2015 (Simo Peura)

Pääsihteerin raportti. Pääsihteeri tarkasteli raportissaan KMN:n toimintaa kesäkuun excomin jälkeen oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvaelluksen (PJP) näkökulmasta. Pyhiinvaellus on laaja-alainen käsite, jonka avulla KMN:n toiminnan eri puolet yritetään jäsentää kokonaisuudeksi.

Raportin tärkein teema oli kysymys uskonnosta ja väkivallasta. KMN ja UNICEF ovat sopineet yhteistyöstä lapsiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi. YK:n pääsihteerin erityisedustaja Marta Santos Pais osallistuu keskuskomitean Trondheimissa pidettävän kokoukseen. Yhdessä sen plenumeista pohditaan yhteistyötä lasten oikeuksien toteutumiseksi. Norjan ulkoministeriö ja Norwegian Church Aid tukevat taloudellisesti KMNa Syyrian ja Irakin kriisissä, kun se pyrkii kiinnittämään huomiota uskonnollisten vähemmistöjen asemaan ja tarpeisiin. KMN:n henkilöstö valmistelee työasiakirjaa, jonka aiheena on uskonnon nimissä tehtävä ja uskonnonvastainen väkivalta. Pääsihteeri esittää työryhmän perustamista, joka keskittyy uskontojen dialogin ja yhteistyön kysymyksiin. Aihetta käsiteltiin Tiranassa Albaniassa marraskuun alussa pidetyssä kokouksessa. Konsultaation viesti on pääsihteerin raportin liitteenä.

Myös pakolaiskysymys on ollut monin tavoin esillä pääsihteerin työssä kesän excomin jälkeen. Münchenissä järjestettiin lokakuussa pakolaiskysymystä käsittelevä kirkonjohtajien neuvottelu. Siihen osallistui useita kirkonjohtajia myös Lähi-Idästä.

Excomin julkiset kannanotot. Excom laati kolme kannanottoa (statement) ajankohtaisiin kysymyksiin: Israelin ja Palestiinan tilanteeseen, ilmastonmuutokseen, jota käsitellään YK:n Pariisin konferenssissa joulukuussa 2015, ja Pariisin terrori-iskuihin. Lisäksi excom julkaisi kannanoton (minute) Myanmarin vaaleihin, jotka sujuivat demokraattisesti.

KMN:n talous. KMN:n talous on tasapainottumassa. Tulojen määrä on miltei budjetin tavoitteessa, ja Bossayn instituutin tulos on positiivinen. Ylijäämällä vahvistetaan Bossayn stipendirahastoa. Marraskuussa 2015 KMN:n henkilöstöä jouduttiin vähentämään 7.75 henkilötyövuotta. Tämä johti toimenkuvien muokkaamiseen ja yhdistämiseen ja herätti henkilöstössä epävarmuutta.

Jäsenkirkot tukivat KMN:n toimintaa aiempaa enemmän. Samaan aikaan avustusjärjestöjen tuki pieneni, kun kansalliset hallitukset vähensivät rahoitustaan. Esimerkkeinä tästä olivat KUA ja SLS. Jäsenmaksujen suorittaminen on tehostunut. Excom edellytti, että suhtautumista taloudellisesti ei-aktiivisiin jäsenkirkkoihin arvioidaan ccomin kokouksessa 2016. Tällöin on käytössä luettelo kirkoista, jotka eivät ole täyttäneet sitoumuksiaan tai eivät ole muutoin aktiivisia KMN:ssa. Bossayn instituutin asemaa pyritään vahvistamaan hankkimalla lisää lahjoituksia sen tueksi.

Vuoden 2016 budjettisuunnitelma hyväksyttiin. Ohjelmiin on varattu hieman enemmän rahaa kuin 2015. Henkilöstökulut ovat n. ½ milj. CHF pienemmät. Huhtikuussa 2016 pidettävä excom peruttiin säästösyistä. Rakennusrahastoon päätettiin siirtää 800000 CHF, mikäli vuoden 2015 budjetti toteutuu ennakoidusti, ja 250000 CHF yleiskokousrahastoon. Pääsihteerin tehtäväksi tuli tiedustella jäsenkirkoilta näiden halukkuutta isännöidä seuraava yleiskokous.

Jäsenasiat. Kimbanguist-kirkon jäsenyydestä ei tehty päätöstä, vaan asia käsitellään Trondheimissa kesäkuussa 2016. Baptist Community in Central Africa ja Africa Broterhood –kirkon jäsenhakemuksen käsittely etenee suunnitelman mukaisesti. Excom vahvisti PCCC:n suosituksen, että hakijakirkon jäsenyyttä muissa ekumeenisissa organisaatioissa pidetään relevanttina indikaattorina hakijan ekumeenisesta sitoutumisesta mutta ei jäsenyyden ehtona. Hakijakirkkoja informoidaan mahdollisuudesta hakea jäsenyyttä myös osana kirkkojen ryhmää (Rule I).

Sääntöjen mukaan kirkoilla tulee olla ”fare and adequate representation” KMN:n toimielimissä. Lausuman sisällöstä ei ole täyttä yksimielisyyttä. Tästä syystä excom päätti kyselystä, jolla selvitetään ccomin jäsenten, jäsenkirkkojen ja komissioiden jäsenten näkemyksiä. Tulokset esitellään keskuskomitealle, jotta KMN:n hallintoa voidaan kehittää.

Keskuskomitean Trondheimin kokous 2016. Excom piti tärkeänä, että ccomin ensimmäisessä istunnossa esitellään PCCC:n historiaa ja tehtävää, koska konsensus-menetelmän omaksuminen on olennaista koko KMN:n työskentelylle. Trondheimissa järjestetään neljä plenumia. Niiden aiheet ovat käsitys kirkosta (F&O –dokumentin pohjalta), uskonto ja väkivalta, rasismi ja lasten asema. Uusi excom valitaan kokouksen päätöspäivänä.

Seuraava yleiskokous. Seuraavan yleiskokouksen suunnittelu käynnistettiin. Excom päätti, että Trondheimissa nimitetään yleiskokouksen suunnittelukomitea (APC) ja että siinä tulee olla vähintään 12 ccomin jäsentä. Samoin esitetään yleiskokouksen jumalanpalvelusten suunnittelukomitean (AWPC) nimittämistä (vähintään kaksi ccomin jäsentä). Excom tekee näiden komiteoiden jäsenistä ehdotuksen ccom:lle.

Nimitykset. Keskuskomitean jäsenistä vaihtuu viisi Trondheimissa. Excom esittää, että PCCC:hen arkkipiispa Naregin tilalle valittaisiin Dr. Abba Haile Mariam Melese Ayenew. Komissioihin esitetään muutamaa uutta jäsentä. CCIA:n moderaattoriksi esitetään Rev. Frank Chikanea (hell., Etelä-Afrikka). Ehdotus herätti keskustelua, koska Chikane ei kuulu KMN:n jäsenkirkkoon. Esitys oli kuitenkin yksimielinen. Excom vahvisti uuden referenssiryhmän perustamisen uskontodialogia varten. Sen jäseniksi excomin jäsenet voivat tehdä ehdotuksia pääsihteerille 31.1.2016 mennessä.

Uuden excomin valinta. Trondheimin kokous valitsee uuden eksekutiivikomitean. Rotaatiosta ei ole aiempaa kokemusta. Puheenjohtajisto sekä talous- ja ohjelmakomiteoiden moderaattorit jatkavat, koska heidät on valittu koko kahdeksanvuotiskaudeksi. Rotaatio koskee 20 excomin nykyistä jäsentä, joista uusia tulisi olla max 15. Pääsihteeri lähettää asiaa koskevan kirjeen jäsenkirkoille, jotta nämä valmistelisivat alueittain ja osa-alueittain omat esityksensä.

Excomin jäsenistä samoin kuin ehdokkaista työryhmiin ja yleiskokouksen suunnitteluryhmiin on hyvä käydä keskustelua Pohjoismaiden ja Baltian alueen kokouksessa tammikuussa 2016.

CWME on tehnyt esityksen sääntöjensä uudistamisesta. Excom laati omat täydennysehdotuksensa. Mikäli CWME on yhtä mieltä ehdotuksista, asia siirtyy ccomin päätettäväksi.

Excomin hyväksymä Programme Sub-Committeen raportti sisältää monia suosituksia, jotka kohdistuvat KMN:n ohjelmiin ja työryhmien työskentelyyn (ks. tarkemmin Doc. No. PRO 1), kuten Pilgrimage of Justice and Peace –ohjelma, Consultative and Advisory Bodies ja Reference Group on Human Sexuality.

Excomin seuraava kokous järjestetään Trondheimissa 20-21.6.2016.