Simo Peura

Kokousta isännöi Jerusalemin ortodoksinen patriarkaatti, ja käytännön järjestelyistä huolehti excomin jäsen Audeh Quawas. Kokousta edelsi tutustumineen historialliseen Petraan. Ohjelmaan sisältyi lisäksi monipuolinen tutustuminen Jordanian historiallisiin kohteisiin, kuten pyhän Jaakobin kirkko Madabassa, Nebon vuori, Jeesuksen kasteen paikka ja Kuollut meri, Azmi al Muftin pakolaisleiri ja vanha Jerashin kaupunki roomalaisine raunioineen. Kokous käynnistyi Jerusalemin ja koko Palestiinan patriarkka Theophilos III:n puheella, joka käsitteli mm. Palestiinan 50 vuotta kestänyttä miehitystä ja alueen rauhaa. Kokous oli excomin viimeinen sen nykykokoonpanolla. Kesäkuussa 2018 työtä jatkaa excom, jonka jäsenistä lähes puolet vaihtuu.

Pääsihteerin raportti. Pääsihteeri Olav Fykse Tveit pohti raportissaan pyrkimystä yhteyteen eri näkökulmista. Hän mainitsi Tyynenmeren alueen kirkkojen huolen ilmastomuutoksen seurauksista. Tveit toi huolen julki Bonnin COP23 kokouksessa korostaessaan, että ilmastonmuutos on todellisuutta nyt ja että se tuhoaa koko maailman tasapainon. Tveitin ja moderaattori Agnes Abuomin vierailu paavi Franciskuksen luona elokuussa oli rohkaiseva: paavi oli luvannut tukensa KMN:n työlle ja haluaa toimia yhteyden hyväksi käytännössä, kulkea ja rukoilla yhdessä. Ekumeenista diakoniaa varten ollaan luomassa yhteistä agendaa. Arushan lähetyskonferenssi palvelee sekä kirkon missiota että kirkon yhteyttä maailmassa. Tveitin mukaan pohjoisen kirkoilla on paljon opittavaa etelän kirkkojen holistisesta lähetysnäkemyksestä. Tarpeen on myös yhdessä kiinnittää huomio Lähi-Itään ja siellä elävien kristittyjen tilanteeseen. Kristittyjen kokemat vainot ja teloitukset yhdistävät erityisellä tavalla. Tveit laittoi tyytyväisyydellä merkille, että Nobelin rauhanpalkinto oli myönnetty ICAN:lle, jonka kanssa KMN toimii yhteistyössä. Hän totesi, että ”Our moral imperative against nuclear weapons is clear and categorical.”

Talous. Vuoden 2017 budjettiin kertyy 0,6 milj. CHF vähemmän tuloja. Bosseyn instituutin tulos on 17.000 CHF alijäämäinen. Jäsenkirkoista 45% on maksanut jäsenmaksunsa eli 3,4 milj. CHF. Vuoden 2012 / 2013 jälkeen vain kuusi kirkkoa ei ole maksanut mitään. – Vuoden 2018 budjetti hyväksyttiin. Ohjelmiin on käytettävissä 14,125 milj. CHF. Jäsenmaksutuloja arvioidaan kertyvän 3,964 milj. CHF. Bosseyn instituutin arvioitu tappio on CHF 48.000. Rahaa kuluu myös lähetyskonferenssin järjestämiseen Tansaniassa, EHAIA:n toimintaa (hiv ja aids) ja WCC-EAA:n toimintaan. Keskuskomitean kesäkuun 2018 järjestämiseen varattiin lisää varoja, koska budjettivarat eivät riitä majoituskuluihin. Pääsihteerin käytössä on kohdentamattomia varoja CHF 80.000 toiminnan painopistealueita varten, mikä auttaa joustavoittamaan toimintaa. Pääsihteerin tulee raportoida näiden varojen käytöstä excomille kesäkuussa 2018. Vuosien 2018-2021 rahoitusstrategia esitellään seuraavalle ccomin kokoukselle. –  Excom sai perusteellisen selvityksen Green Village -hankkeesta, joka etenee suunnitellusti. Päärakennusta lukuun ottamatta projektin pitäisi valmistua vuonna 2026. – Piispa Petra Bosse-Huber ja Audeh Quawas jatkavat talouden auditointikomiteassa, kunne ccom valitsee heidän tilalleen kaksi uuden excomin jäsentä samoin kuin kaksi uutta asiantuntijajäsentä.

Rakennusprojektin ohjauskomiteaan nimettiin eroa pyytäneiden tilalle Anne Glynn Mackoul ja arkkipiispa Anders Wejryd sekä vahvistettiin Rolf Berwegerin nimitys komitean neuvonantajaksi. Ohjauskomitean raportti ja suunnitelma maan myynnistä (F) vuokraamisen sijasta asuinkerrostalon rakentamista varten hyväksyttiin. Excomia informoidaan hankkeen etenemisestä vuoden 2018 kokouksissa. Hankkeen rahoituksen ja riskien arviointi päivitettiin. Muita tavoitteita käynnistellään: hotellia varten etsitään kansainvälinen operaattori, hankkeessa pyritään käyttämään geotermistä energiaa, arkkitehtoninen suunnittelu alkaa ja turvallisuuskysymyksiä pohditaan.

Excom hyväksyi seitsemän kannanottoa (statement). Ne koskevat tilannetta Korean niemimaalla, Pohjois-Irakissa, Amazoniin kohdistuvaa uhkaa, ydinaseiden kieltämistä (ja Nobelin rauhanpalkintoa), Jerusalemia ja sen status quo -asemaa sekä piispa Carlos Moralesin vangitsemista sekä Zimbabwen ajankohtaista tilannetta (minute).

Jäsenasiat. Pääsihteeri tapaa Kimbanguisti-kirkon edustajat toukokuussa 2018. Excom pyysi häntä tuomaan kirkon asemaa koskevan raportin excomin seuraavaan kokoukseen, jotta ccom voi päättää ko. kirkon asemasta kesäkuussa 2018. – Kimbanguisti-kirkon tilanne on herättänyt periaatteellisen kysymyksen siitä, kuinka KMN:n tulee suhtautua (Rule I.6.c) kirkkoihin, joiden jäsenyys jäädytetään (suspension). Tätä varten excom päätti esittää lisäystä sääntöjen täydennykseen (Suplements). Ccom päättää asiasta kesäkuussa 2018. – Kolme jäsenkirkkoa ei ole pitänyt useampaan vuoteen mitään yhteyttä KMN:oon. Excom pani tyytyväisenä merkillä, että näihin kirkkoihin on nyt saatu yhteys. Pääsihteerin tulee seurata kirkkojen tilannetta. – Pohjois-Irakin kirkkojen johtajien neuvostoa (CCCLI) on tarkoitus kehittää KMN:n tunnustamaksi paikalliseksi ekumeeniseksi neuvostoksi. Excom kannusti CCCLI:tä läheisempään yhteistyöhön paikallisten kirkkojen ja Keski-Idän kirkkojen neuvoston kanssa (MECC). – Ccomin, CWME:n ja CCIA:n jäseniä koskevat muutosesitykset lähetettiin ccomin päätettäväksi.

Ccomin kesäkuun 2018 kokouksen valmistelut. Kokouksessa päätetään mm. yleiskokouksen aihe ja paikka, minkä vuoksi business-istuntoja tarvitaan yksi lisää. Subcommitee -työskentelylle on tällöin vähemmän aikaa. Neljän yleisistunnon teemat ovat seuraavat: New Ways for the Search for Visible Unity, Ecumenical Diakonia, Experiences from the Pilgrimage, From Fear to Hope: Human Dignity in the context of religion and violence ja 70th Anniversary. CWME toivoi, että yksi yleisistunto olisi käsitellyt kirkon missiota Arushan kokouksen jälkeen. Excom päätti, että tämä istunto pidetään seuraavassa ccomin kokouksessa 2020. Yleisistuntojen työskentely tulee suunnitella niin, että ccomin jäsenet voivat osallistua niihin nykyistä aktiivisemmin. Kaikkiin yleisistuntoihin tulee pyytää nuori asiantuntija puhujaksi.

KMN:n 70-vuotisjuhlat. Excom toivoi suunnitelmaan lisää ja monipuolisia tarinoita KMN:n eri vuosikymmeniltä; julkaisujen näkökulmien laajentamista niin, että kaikki pääsihteerit huomioidaan; sekä etelän kirkkojen pyhiinvaellusten ja lahjoitusmahdollisuuden sisällyttämistä ohjelmaan.

Konsensus-menetelmän käyttö. Excom korosti PCCC:n esityksen mukaisesti, että konsensus-menetelmän soveltamista käytäntöön tulee edistää kaikessa KMN:n päätöksenteossa, ja hyväksyi useita asiaa koskevia suosituksia. Pääsihteerin tulee seurata menetelmän implementointia ja raportoida siitä PCCC:lle.

Yleiskokouksen suunnittelu. Yleiskokouksen pitopaikka ja teema päätetään konsensuksen sijasta äänestämällä. Excom pyysi pääsihteeriä huolehtimaan siitä, että päätös tehdään rukouksen hengessä ja Pyhän Hengen ohjauksessa. Pääsihteerin ja henkilöstön tulee myös valmistella paikkaa ja teemaa koskevia erilaisia vaihtoehtoja. Yleiskokouksen suunnittelussa on tarpeen pyytää kirkoilta teemaa ja paikkaa koskevia esityksiä.

Rukous ekumeenisessa liikkeessä. Erityiskomissio laati aikanaan raportin, jonka liitteessä A tarkastellaan KMN:n jumalanpalveluselämää. Raportin liite on jäänyt vähäiselle huomiolle. Excomin mukaan yleiskokouksen suunnittelussa tulee käyttää soveltuvin osin ko. liitettä ja ottaa sen suositukset huomioon. Pääsihteeriä pyydettiin huolehtimaan, että KMN:n uudet työntekijät voivat perehtyvät yhteistä rukousta koskeviin suosituksiin.

”Fair and adequate representation”. KMN:n päätöksenteossa on useaan otteeseen keskusteltu siitä, mitä fair and adequate representation merkitsee. PCCC on analysoinut huolella sekä käytyä keskustelua että asiaa koskevia muutosesityksiä. PCCC ei kannattanut sääntöjen muuttamista. Sen mukaan säännöissä oleva formulaatio on ongelmista huolimatta paras olemassa olevista ehdotuksista. Avoimeksi jää, miten asiassa olisi toimittava konkreettisesti, jotta kirkkojen delegaatioissa toteutuisivat kaikki yhteisesti asetetut tavoitteet. PCCC jatkaa asian pohdintaa seuraavassa kokouksessaan.

Mission and Proselytism in Multi-Christian Context -dokumentti on valmisteltu yhteistyössä KMN:n, PCPCU:n, WEA:n ja Pentecostal World Fellowhipin kanssa. Excom vahvisti asiakirjan sisällön, mutta edellytti, että sen lopullinen versio tuodaan excomin hyväksyttäväksi.

CWME:n kokous 2018. Kokouksen päivitetty suunnitelma hyväksyttiin. Pääsihteeriä pyydettiin huolehtimaan siitä, että CWME kytketään 70-vuotisjuhliin aiempaa kiinteämmin.

Global Christian Forum. GCF:n perustajajäseniä ovat KMN, RCC (PCPCU) ja WEA. Nykyisin sen toimintaa tukee myös Pentecostal World Fellowship. Näitä neljää organisaatiota kutsutaan forumin pilaareiksi. Tarkoitus on, että GCF:n rakennetta ja mandaattia selkeytetään. Excom edellytti, että GCF:n rakennetta koskevaa raporttia täydennetään merkittävällä tavalla. GCF:n rakenne on selkiytettävä ennen kuin forum kokoontuu huhtikuussa 2018.

WCC Code of Ethical Conduct -dokumentti hyväksyttiin. Excomin mielestä vastaava dokumentti tulisi laatia KMN:n erilaisia hallinnollisia toimielimiä varten. Asia tulee valmistella excomin seuraavaan kokoukseen, jotta ccom voisi päättää asiasta kesäkuussa 2018.

WCC Child Safeguarding Policy. Dokumenttia pidettiin merkittävänä, koska se tarjoaa myös jäsenkirkoille mallin turvata lasten asema. Excom suositti, että dokumentin valmistelua jatketaan keskustelussa esiintulleiden näkökulmien mukaisesti, jotta ccom voi päättää asiasta kesäkuussa 2018.

Plan for WCC Involvement for Justice and Peace in Israel and Palestine. Alkuperäiseen esitykseen tehtiin useita muutoksia, ja asiasta päättäminen siirrettiin excomin seuraavaan kokoukseen.

Update on Pilgrimage on Justice and Peace -dokumentti otettiin vastaan. Pääsihteeriä pyydettiin arvioimaan työryhmän työtä ykseys-keskustelun valossa ja pohtimaan, kuinka pyhiinvaellusteemaa voitaisiin käyttää kirkkojen yhteyden syventämiseen.

Ecumenical Diakonia Study ja Study Guide -raportit otettiin vastaan. Pääsihteerin tulee huolehtia, että kirkot, niiden johtajat, ekumeniasta vastaava henkilöstö ja diakoniainstituutit saavat dokumentit käyttöönsä.

Communications Update otettiin vastaan. Pääsihteeriä pyydettiin valmistamaan KMN:n viestintäsuunnitelma vuosiksi 2018-2021 excomin kesäkuun 2018 kokousta varten.

KMN:n ohjelmien seuranta. Ohjelmien seurantaraporttiin oltiin tyytyväisiä. Seuraavissa kokouksissa tulee olla enemmän aikaa sen jakamiseen, kuinka kirkoissa seurataan ohjelmien toteutumista. KMN:n tulee myös seurata, millaisia kokemuksia kirkoilla on lastensuojelusta. – Ohjelmien ja niiden talouden arvioinnille tulee luoda selkeät puitteet: aloitusaika, arvioinnin aikataulu, johtopäätösten ajankohta, tarvittavat henkilöstöresurssit ja evaluoinnin kysymykset. Seuraavat dokumentit / raportit otettiin vastaan:

Ecumenical Global Health Strategy
WCC-EHAIA Impact Assessment Summary
EAPPI Baseline Study and the Strategic Plan 2018-2021
Report from the ECHOS Commission on Youth Engagement
CCIA-Report
Report from the Gender Advisory Group
Report from EEF comission meeting
F&O 2017 Meeting Report
Document on Religion, Violence and Peace-Making: A Progress Report
Document on Religion, Education for Peace in a Multi-Religious World

Ohjelmasuunnitelmat vuodeksi 2018.  Vuoden 2018 ohjelmasuunnitelma hyväksyttiin. Excom kiinnitti erityistä huomiota ortodoksinaisten mahdollisuuteen osallistua ekumeeniseen liikkeeseen. Aihetta voidaan pohtia CWME:n Arushan kokouksessa, ccomin kokouksessa kesäkuussa 2018 ja 70-vuotisjuhlissa sekä erillisessä konsultaatiossa vuonna 2019. – Excom esitti huolen rasismin voimakkaasta noususta. Teeman tulee olla painopiste KMN:n työskentelyssä vuosina 2018-2021. Jo olemassa olevaa ohjelmatyöskentelyä tulee tältä osin vahvistaa.

Excomin ja ccomin kokoukset 2019-2020.
excom 22-28 May 2019
excom 20-26 November 2019
excom 9-10 June 2020
ccom 11-17 June 2020
excom 29 October – 4 November 2020

© Simo Peura