Simo Peura

Pääsihteeri Olav Fykse Tveit tarkasteli raportissaan The One Human Family inkarnaatiota (Joh. 1:3-4) ja sen merkitystä KMN:n työlle. KMN:n kutsumus on olla merkki siitä, kuinka Jumala luo yhden ihmisten perheen uudeksi. Ihmisten perheessä meidän tulee huolehtia toisistamme, erityisesti lapsien ja lapsenlasten tulevaisuudesta. Tveitin mukaan tämä näkyy KMN:n toiminnassa eri tavoin. KMN kiinnittää kirkkojen huomion ilmastomuutokseen ja inhimillisen elämän edellytyksiin maapallolla. Kristittyjen on osallistuttava muutokseen, joka koskee työtä, matkustamista, kulutusta ja elämäntapaa. Tästä syystä myös Green Village rakennetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Henkilöstön matkustamista vähennetään 20%, ja lentomatkojen hiilijalanjälkeä pienennetään.

Toiseksi Tveit kiinnitti huomion rasismin kasvuun eri puolilla maailmaa. Siihen KMN pyrkii vastaamaan analysoimalla ilmiön juurisyitä, vahvistamalla koulutusta ja vastustamalla rasistisia ilmiöitä. Kolmas tehtävä on dialogi toisten uskontojen ja katsomusten kanssa. Uskontodialogin käynnistämisestä tulee kuluneeksi 50 vuotta, mitä juhlistetaan julkaisemalla teos Current Dialogue. Dialogia tarvitaan, koska uskontoa käytetään kasvamassa määrin konfliktien ja väkivallan perusteluna.

Sveitsin protestantit ovat muodostamassa kirkon nimeltä Evangelische Kirche der Schweitz (EKS). He haluavat myös tiivistää yhteistyötä KMN:n kanssa. Esimerkiksi EKS isännöi helmikuussa PCCC:n kokousta Zürichissä.

Tveit tarkasteli raportissaan myös kansainvälistä diakoniaa, KMN:n Gender Justice linjauksia, alueellisten ekumeenisten organisaatioiden (REO) roolia, kristittyjen keskuudessa vallitsevia näkemyseroja, ihmisen seksuaalisuutta käsittelevän työryhmän raporttia, yhteistyötä helluntai-liikkeen kanssa, ehdotusta käynnistää uudelleen Palestiinan ja Israelin ekumeeninen forum sekä Green Village hanketta.

Yleiskokouksen valmistelut etenevät hyvin. Yleiskokouksen suunnittelukomitea (APC) tapaa paikallisen järjestelykomitean joulukuun alussa Karlsruhessa. Viime mainittu aloitti työnsä kesäkuussa 2019, ja sitä johtavat piispat Bosse-Huber ja Bundschuh. Kirkkojen tulee nimetä delegaatit vuoden 2019 loppuun mennessä, samoin lisädelegaatit ja avustajat (advisors), sen sijaan delegeted representatives vasta 31.3.2020 mennessä. Yleiskokouksen kokoontumistilana ovat suuret teltat. Osallistujat majoitetaan Karlsruhen keskustaan (1600 vierasta) tai kaupungin ulkopuolella oleviin hotelleihin (1700). Hotellivaraukset tulee hoitaa ajoissa. Yleiskokouksen ohjelma esitellään ja hyväksytään maaliskuussa 2020 ccomin kokouksessa. Se päättää myös muista yleiskokouksen asioista, kuten budjetista ja jumalanpalvelusten ja rukoushetkien toteutuksista. Budjetin koko on tällä hetkellä CHR 11,6 milj., joka sisältää tuen Saksan ulkoministeriöltä. Raportti KMN:n toiminnasta Busanista Karlsruheen on työn alla.

Talous on tasapainossa ja muodostumassa vuodelta 2019 ylijäämäiseksi. Myös ohjelmien budjetit ovat tasapainossa, ja niistä 90% on jäsenkirkkojen rahoittamia. Bosseyn tulos tulee olemaan CHF 120 000 alijäämäinen. Tilintarkastajana jatkaa KPMG. Jäsenmaksujen tilanteesta, Bosseyn taloudesta ja yleiskokouksen rahoituksesta ccom saa raportin maaliskuussa 2020. – Vuoden 2020 budjetti sisältää merkittävän summan kahden uuden rakennuksen myyntituloja. Muilta osin budjetti on samalla tasolla kuin vuoden 2019 budjetin ennustettu toteuma. Ohjelmiin käytetään CHF 17,7 milj. mikä alittaa tavoitteena olevan CHF 18 milj. tason. Green Village -hanketta, jäsenkirkkojen yhteyksiä ja yleiskokouksen valmistelua varten palkataan henkilöstöä, jolla on talouden ja rakentamisen osaamista.

Green Village -hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Väliaikaisen pysäköintipaikan rakentaminen on alkanut, ja ensi vuonna käynnistyy kahden uuden talon rakentaminen. Ensimmäiset asuntojen myyntisopimukset allekirjoitetaan joulukuussa 2019. Nykyisten vuokralaisten sopimuksia (kuten LML) on jatkettu kesäkuuhun 2022 asti. Excom hyväksyi hankkeen ohjauskomitean raportin. Ohjausryhmää vahvistettiin nimeämällä siihen kaksi uutta jäsentä ja kaksi lisäjäsentä. Näistä toinen on Sveitsin protestanttisten kirkkojen edustaja.

KMN:n kannanotot. Excom hyväksyi seitsemän kannanottoa (statement, minutes) seuraavista aiheista: lastenoikeuksien 30-vuotispäivä, valtiottomien ihmisten oikeudet, ilmastonmuutoksen hätätila, robottiaseet (killer robots), Syyrian koillisalueiden tilanteen vaikeutuminen, Israelin asutustoiminnan laillisuus miehitetyn Palestiinan alueella ja Latinalaisen Amerikan tilanteen huonontuminen.

Excom oli tyytyväinen erityisesti kahden laajan raportin valmistumiseen: Conversation on Pilgrim Way: Invitation to Journey Together on Matters on Human Sexuality ja Update on Revision of the Resource Dokument ”Called to Transformativ Action – Ecumenical Diakonia. Kumpikin on luonteeltaan lähdeaineistoa kirkkojen keskustelussa em. teemoista. Raportit eivät siis ole KMN:n kannanottoja ihmisen seksuaalisuuden tai ekumeenisen diakonian kysymyksiin. Pääsihteerin tulee huolehtia siitä, että dokumenttien luonne ilmaistaan viestinnässä selkeästi. Kumpaakin varten hyväksyttiin oma viestintäsuunnitelma.

Excom merkitsi tiedoksi tai toimenpiteitä varten seuraavat eri komissioiden raportit: Update on Pilgrimage of Justice and Piece, Progress Report on Theological Themes in the Context of the Pilgrimage, Proposal for a Pre-Assembly Programme Evaluation, Concept Paper on Programmatic iniatiative for Overcoming Racism… ja Coherence of the whole field of WCC health and healing work sekä CWME:n, F&O-komission ja EEF-komission raportit.

Henkilöstö- ja nimitysasiat. Excom pyysi pääsihteeriä seuraamaan CLAI:n (Latinalaisen Amerikan alueellinen ekumeeninen organisaatio) vaikeutuneen tilanteen kehitystä ja raportoimaan siitä excomille. Excom hyväksyi KMN:n Gender Justice Principles -asiakirjan ja lähetti sen maaliskuun ccomiin. – Samoin hyväksyttiin sääntöjen uudistamista pohtineen työryhmän ehdotukset. Excomin mielestä excomin kahden nelivuotiskauden säännöstä ei pitäisi poiketa. Kolmas kausi on perustelluista syistä mahdollinen. Selvitettäväksi jäi 34 pienen kirkon asema. Kokonsa ja KMN:n sääntöjen rajausten vuoksi ne eivät nyt voi osallistua yleiskokouksen hallinnolliseen päätöksentekoon. Lisäksi työryhmän tulee pohtia, kuinka toimitaan silloin, kun jäsenkirkko haluaa itse jäädyttää jäsenyytensä. Työryhmän lopullinen esitys hyväksytään ccomissa. – Nuorten ECHOS -komitean nimi muutettiin muotoon YPEM. Young People in the Ecumenical Movement Commissionille hyväksyttiin uudet säännöt. Sen asema ja tehtävä on nyt aiempaa vahvempi.

Jäsenasiat. Excom suosittaa, että International Orthodox Christian Charities -järjestölle ja Amity Foundationille (päätös toukokuussa 2019) myönnetään Specialised Ministry -asema. Kimbanguisti -kirkon tilanteessa ei ole tapahtunut muutosta parempaan. – Henkilönimitykset komiteoihin päätettiin kirkkojen esitysten mukaisesti.

F&O -komission seuraava yleiskokous pidetään vuonna 2025, jolloin tulee kuluneeksi 1700 vuotta Nikean kirkolliskokouksesta. Yleiskokouksen paikka on avoin; nykyinen Nikea ei sovellu tarkoitukseen.

Seuraavat kokoukset. Maaliskuun ccomin kokous on aikataulun osalta kireä ja työteliäs. Kokouksessa valmistellaan yleiskokousasiat ja valitaan uusi pääsihteeri. Marraskuun 2020 excom pidetään USA:n Kalifornian Pasadenassa.

© Simo Peura