Simo Peura

Hallituksen kolmipäiväinen kokous järjestettiin sähköisesti zoom-ohjelman välityksellä. Miltei kaikki hallituksen jäsenet saattoivat osallistua kokoukseen. Tekniikka toimi yllättävän hyvin ja mahdollisti myös keskustelun. Päivittäin pidettiin yksi n. 3 h istunto. Puheenjohtajat johtivat puhetta omalta päätteeltään. Käytössä olivat myös sininen ja oranssi kortti konsensuksen toteamiseksi. Tarvittaessa äänestettiin niitä näyttämällä. KMN:n henkilöstö osallistui kokoukseen etätyöpisteistään. Kokous ja sen asialista oli valmisteltu huolella etukäteen. Hetken aikaa työskenneltiin myös ryhmissä.

Hallituksen jäsenillä oli käytettävissä seuraavat dokumentit: maalis- ja huhtikuun toimintaa koskevat raportit, KMN:n hallintoa koskeva raportti, talouden raportti vuodelta 2019, talouden auditoijien raportti 31.12.2019, vuoden 2020 budjettimuutokset ja Green Village -rakennushankkeen ohjausryhmän raportti 6.2.2020.

Vt. pääsihteeri Ioan Sauca hahmotti puheenvuorossaan KMN:n kokonaistilannetta. Aluksi hän kiitti luottamuksesta, jota hallitus oli osoittanut valitsemalla hänet virkaa tekeväksi (acting) pääsihteeriksi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun KMN:n pääsihteerinä toimii ortodoksi. Sauca vakuutti jatkavansa päättäväisesti yleiskokouksen valmisteluja. Huolimatta siitä, että Geneven kantonissa on eniten Sveitsissä tartuntoja, KMN:n henkilöstö on kyennyt sopeuttamaan työtään muuttuneeseen tilanteeseen. Myös puheenjohtajiston toiminta on taannut päätöksenteon ja hallinnon jatkuvuuden. Agnes Abuom on kirjeitse rohkaissut jäsenkirkkoja huolehtimaan kaikkein heikoimmista. Tätä varten perustettiin helmikuussa 2020 covid-työryhmä. Yhdessä alueellisten ekumeenisten organisaatioiden (REO) kanssa kirkkoja on kannustettu sopeuttamaan jumalanpalveluselämäänsä uuteen tilanteeseen. KMN on tukenut myös WHOn toimintaa. Samalla on korostettu, että kirkoilla on kriittinen tehtävä yhteiskunnissa, jotta ihmiset ymmärtäisivät muutosten tarpeellisuuden.

Sauca kertoi edelleen, että KMN:n henkilöstö on tehnyt työtä kotoa käsin maaliskuun puolivälistä lähtien. Ekumeeninen keskus on ollut suljettuna yleisöltä. Noin 60 työntekijän työaikaa on vähennetty pääosin Bosseyssa, jossa ei ole ollut toimintaa. Loppuvuoden toiminta on suunniteltu siten, ettei henkilöstön tarvitse matkustaa. Pandemia on vaikuttanut voimakkaasti vuosien 2020-2021 toimintasuunnitelmiin. Osa aktiviteeteista on peruttu, osa on järjestetty sähköisen viestinnän välinein. KMN:n saama rahoitus on pienentynyt. Vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan hallitus palaa heinäkuun kokouksessaan. Hallituksen loppuvuoden kokoukset järjestetään elektronisten välineiden avulla. Lopuksi Sauca kiitti erikseen KMN:n johtavia työntekijöitä ja niitä, jotka olivat valmistelleet hallituksen kokousta.

KMN:n hallitus teki seuraavat päätökset:

A. Hallinto
–          Hallitus pyysi puheenjohtajistoa seuraamaan hallinnon toimivuutta ja elektronisen päätöksenteon kehittämistä.

B. Hallitus kirjasi ylös seuraavat päätökset, jotka on tehty elektronisin menetelmin:
–          elektronisen päätöksenteon mahdollistaminen poikkeusaikana
–          TT Ioan Saucan nimitys vt. pääsihteeriksi
–          keskuskomitean vuoden 2020 kokouksen siirtäminen vuoden 2021 alkupuoliskolle

C. Elektronista päätöksentekoa käytettäessä päätös voidaan tehdä aikaisintaan 10 päivän kuluessa ja se tulee tehdä viimeistään 21 päivän kuluessa siitä, kun päätösesitys on tehty.

D. Hallitus päätti seuraavista kokouksista, että
–          se kokoontua video-kokoukseen 20.-24.7.2020
–          marraskuun 2020 kokouksen järjestämisestä video-neuvotteluna päätetään heinäkuussa; kokouksen ajankohta on 13-18.11.2020.
–          puheenjohtajisto voi kutsua hallituksen koolle video-neuvotteluun vähintään 30 päivän varoitusajalla

E. Keskuskomitean kokouksen ajankohdaksi päätettiin 23.-29.6.2021, paikka on Geneve. Hallitus kokoontuu 21.-22.6.2021.

F. 11. yleiskokous siirretään pidettäväksi elo/syyskuussa 2022 Karlsruhessa.

G. Hallitus päätti sääntölisäyksestä, joka koskee sähköistä ja postitse tapahtuvaa äänestämistä (WCC Rule XVIII.9): Kun hallitus katsoo, että jokin keskuskomitean päätösvaltaan kuuluva kysymys on välttämätöntä ratkaista epidemian aikana ennen keskuskomitean kokoontumista, voidaan käyttää postitse tapahtuvaa tai elektronista äänestystapaa.

H. Hallitus hyväksyi (adopted) talousraportin 2019 ja merkitsi tiedoksi, että ko. raportti julkaistaan vain elektronisessa muodossa.

I. Vuoden 2020 täydennetty budjetti.
–          Hallitus hyväksyi budjetin, jossa on tuloja CHF 39.2 milj., menoja CHF 29.9 milj. ja rahastojen nettokasvua CHF 9.3 milj.
–          Hallitus päätti seurata Bosseyn instituutin talouden tilannetta, koska budjetoitua tulojen määrää ei saavuteta.
–          Hallitus hyväksyi lisäinvestoinnit.
–          Koska vuoden 2021 budjetissa ohjelmatulot pienenevät CHF 3 milj., hallitus päätti, että pääsihteerin tulee esittää heinäkuun kokouksessa ohjelmatoimintaa koskeva suunnitelma.

Rakennushankkeen osalta oli kiinnostavaa kuulla, että LML harkitsee osallistumista Green Village -hankkeeseen.

KMN:n hallitus julkisti kaksi kannanottoa, joiden aiheena olivat kirkkojen rooli covid-19 pandemiassa ja USA:ssa ilmenevä rasismi. Viime mainittu herätti paljon keskustelua, sillä tiedotusvälineet kertoivat päivittäin kokouksen aikana tilanteiden kehittymisestä.

© Simo Peura