Piispa Simo Peuran kirje kirkkoherroille

Tämä ja muut koronavirustilanteeseen liittyvät piispan linjaukset sekä eri toimijoiden antamat ohjeet löytyvät kootusti Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin verkkosivuilta.

 

Lapuan hiippakunnan kirkkoherroille 18.3.2020

Tarkennettuja ohjeita seurakunnille koronavirustilanteen vuoksi

Lähetän ohessa tarkennettuja ohjeita seurakunnille koronavirustilanteen vuoksi. Ohjeissa on otettu huomioon piispojen 18.3.2020 tekemät tarkennukset, jotka koskevat hautaansiunaamista.

Toivon, että näistä ohjeista on teille apua toimintaa järjesteltäessä. Lisätietoja antaa tarvittaessa hiippakuntasihteeri Jukka Helin, jukka.helin@evl.fi, puh. 040 646 1906.

Kirkkoa tarvitaan myös poikkeuksellisena aikana

Seurakunnissa on viime päivinä jouduttu miettimään monia tehtäviä ja tilanteita uusiksi. On otettu vakavasti viesti siitä, että meidän on yhdessä suojeltava heikommassa asemassa olevia. Sen vuoksi yhteisiä kokoontumisia on peruttu. Tämä ei ole kuitenkaan kirkon olennaisin viesti. Tehtävämme on myös kertoa huolenpidosta ja kaikesta siitä, mitä seurakunnissa edelleen teemme. Toivoa ja luottamusta kannatteleva tehtävämme yhteiskunnassa korostuu. Meillä on tarjota keskustelumahdollisuuksia ja käytännön apua sekä henkistä ja hengellistä tukea.

Kriisiviestintä

Kirkkoherra johtaa seurakunnan kriisiviestintää ja seurakunnan toimia poikkeusoloissa. Epäselvissä tilanteissa kirkkoherra kääntyy tuomiokapitulin puoleen. Tuomiokapitulissa yhteyshenkilönä toimii hiippakuntasihteeri Jukka Helin.

Seurakuntien hallinto

Kirkkohallituksen täysistunto kokoontuu tiistaina 24.3. ja päättää seurakuntien hallinnon järjestämisestä poikkeusoloissa. KL 25, 14 §:ssä todetaan seurakuntien osalta, että poikkeusoloissa kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuuston päätösvalta voidaan siirtää kirkkoneuvostolle tai yhteiselle kirkkoneuvostolle. Samoin kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päätösvalta voidaan siirää kirkkoherralle.

On mahdollista, että kirkkohallitus rinnastaa seurakuntien hallintoelimet kunnallisiin hallintoelimiin, joita ei sido 70 vuoden ikä ja 10 hengen osallistujamäärä.

Tällä erää seurakunnan kirkkoneuvosto kutsutaan koolle normaaliin tapaan, ellei siirtäminen ole mahdollista. Riskiryhmien osalta todetaan, että turvallisempaa on olla osallistumatta kokouksiin. Näissä tilanteissa tarkoituksenmukaista on kutsua varajäsenet paikalle. Olennaista on, ettei seurakunnan hallinto poikkeusoloissa halvaannu. On mahdollista, että seurakuntien tilinpäätöksiä ei saada käsiteltyä tässä tilanteessa lain asettamissa puitteissa.

Kirkkolainsäädäntö ei mahdollista sähköisiä kokouksia.

Jumalanpalvelusten järjestäminen

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat kirkon hengellisen elämän sydän. Piispat ovat yhdessä sopineet, että jumalanpalvelukset pidetään sanajumalanpalveluksina jokaisessa seurakunnassa siten, että paikalla ovat vain jumalanpalveluksen toimittajat. Toimittajia voi olla yhteensä korkeintaan kymmenen henkeä. Kolehdin kerääminen vain jumalanpalveluksen toimittajilta ei ole tarkoituksenmukaista. Kolehdin kerääminen seurakuntalaisilta esim. tilisiirroin ei ole rahankeräyslain mukaan mahdollista.

Piispat ohjeistivat, että jumalanpalvelukset striimataan ja lähetetään internetissä kussakin seurakunnassa käytettävissä olevin keinoin. Jumalanpalvelusten seurakunta muodostuu etäyhteyksin niihin osallistuvista.

Käytettävissä olevin keinoin tarkoittaa, että striimaamiseen rohkaistaan. Se toteutetaan kuitenkin paikalliset olosuhteet ja resurssit huomioon ottaen. Tarpeen niin vaatiessa voidaan tukeutua myös radio- tai tv-jumalanpalveluksiin sekä lähialueen seurakuntien striimattuihin jumalanpalveluksiin.

Kiirastorstain ja pääsiäisaamun jumalanpalveluksista annetaan erillinen ohjeistus myöhemmin.

Ohjeita striimauksiin:

https://evl.fi/plus/kirkon-viestinta/striimaus-ja-av-sisallot

https://www.tampereenhiippakunta.fi/ohje-youtube-striimaukseen/

https://www.tampereenhiippakunta.fi/jumalanpalveluksen-live-striimaus-facebook-sovelluksella/

Hautaukset

Piispat ohjeistivat 16.3.2020, että kirkolliset toimitukset toteutetaan poikkeusjärjestelyin ja että niihin voi osallistua korkeintaan kymmenen henkilöä. Kirkko sitoutuu yhdessä muiden toimijoiden kanssa siihen, että edistämme ihmisten turvallisuutta. Perusteena on vakava tartuntatautitilanne ja pyrkimys hillitä koronaviruksen leviämistä. Se voi olla vaarallinen erityisesti vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville.

Seurakunnan on varmistettava, että hautajaisjärjestelyistä vastaavat omaiset ovat tietoisia henkilömäärää koskevasta rajoituksesta ja aloittavat suunnittelun tältä pohjalta. Riskiryhmiin kuuluvien, sairaiden ja ulkomailta äskettäin palanneiden ei tulisi osallistua siunaustilaisuuteen. Hautausten osalta tilanne voi muodostua hyvin vaikeaksi. Tilanne edellyttää huolellista harkintaa ja pastoraalista johtamista.

Osallistujien määrää on piispojen pyynnöstä käsitelty ministeriöiden kesken tänään 18.3.2020. Vallitsevaksi käsitykseksi on muodostunut, että kirkolla on asiassa mahdollisuus tehdä tarkoituksenmukaisuusharkintaa, kunhan peruslinja pienestä tilaisuudesta säilyy.

Tällä perusteella piispat ovat tarkentaneet aiempaa seurakunnille antamaansa ohjetta: Hautaansiunaamisissa voivat pastoraalisista syistä olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun kymmenen henkilön rajan. Muilta osin piispojen aiempi linjaus jumalanpalveluksista ja kirkollisista toimituksista on edelleen voimassa.

Jos hautaansiunaamisesta muodostuu lähiomaisten siihen osallistuessa yli kymmenen hengen tilaisuus, tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkiä välttämään tartuntariskiä esimerkiksi niin, että osallistujat ovat siunauskappelissa tai haudalla riittävän etäällä toisistaan. On selvää, että vähänkään hengitystieoireita saaneen henkilön ei tule osallistua siunaustilaisuuteen.

On ensiarvoisen tärkeää, että seurakunnan linja hautajaisvieraiden suhteen on yhtenäinen. Kirkkoherra on tässä avainasemassa. Kun joudutaan käymään vaikeita keskusteluja omaisten kanssa, on samalla kerrottava muista tavoista, joilla tilaisuuteen voi osallistua.

Suoratoisto (striimaus) on mahdollista myös siunaustilaisuuksissa. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi matkapuhelimen avulla suljettuun facebook-ryhmään, josta omaiset saavat videon myös myöhempään käyttöön. Monissa tilanteissa myös omaisilta voi löytyä halua ja osaamista sekä välineitä suoratoiston järjestämiseen. Tärkeintä on kaikissa tilanteissa miettiä yhdessä omaisten kanssa, kuinka lievittää niiden ihmisten lisäahdistusta, jotka surun keskellä joutuvat jäämään pois siunaustilaisuudesta.

Arkkuhautauksessa ensisijainen siunaamispaikka on haudalla. Kymmenen hengen yleislinja koskee myös haudalla tapahtuvaa siunaamista. Arkku voidaan kantaa hautausmaalle ja laskea hautaan ennen hautauksen toimittamista. Kantajat voivat poistua tehtävänsä suoritettuaan.

Tuhkattaessa pääsääntönä on, että hautaansiunaaminen toimitetaan ennen tuhkausta. Piispainkokouksen ohjeen mukaan tuhkaamisen jälkeen toimitettavalla siunauksella tulee olla erityisen painavat perusteet. Poikkeusolot voivat olla tällainen peruste. Menettelyn poikkeuksellisuudesta on syytä kertoa omaisille.

Mikäli omaiset haluavat järjestää muistotilaisuuden välittömästi siunauksen jälkeen, seurakunta voi tarjota tilojaan heidän käyttöönsä. Tällöin tulee noudattaa kymmenen hengen yleislinjausta.

Omaisia voidaan rohkaista järjestämään muistotilaisuus poikkeusolojen päätyttyä. Muistotilaisuuden yhteydessä voidaan toimittaa uurnanlasku tai rukoushetki haudalla.

Esillä on pidetty myös hautausten siirtämistä. Tällöin ongelmaksi muodostuu melko nopeasti kylmätilojen riittävyys. On syytä huomata, että poikkeusolot voivat jatkua 13.4.2020 jälkeen.

Muut kirkolliset toimitukset

Toimitusten yhteydessä tulee huolehtia niin seurakuntalaisten kuin seurakunnan työntekijöiden turvallisuudesta. Yleisenä linjana on edelleen osanottajien määrän rajaaminen enintään kymmeneen. Tarvittaessa on syytä harkita toimituksen siirtämistä.

Muiden kirkollisten toimitusten osalta annan tarvittaessa ohjausta.

Yksityinen ehtoollinen

Jos joku on kuolemanvaarassa tai muuten hätätilanteessa, ja hän haluaa ehtoollista, pappi toimittaa ehtoollisen käsikirjan mukaisesti (Ehtoollinen sairaan luona). Toimitus on hoidettava erityistä huolellisuutta noudattaen. Hoitolaitoksissa ja asumisyksiköissä noudatetaan niiden antamia ohjeita.

Seurakunnan tilojen käyttö

Valtioneuvosto on esittänyt toiveen, että myös uskonnolliset yhteisöt sulkevat tilansa. Seurakuntien tilat ovat julkisia tiloja, ja niitä koskevat samat rajoitukset kirkollisten toimitusten ja niihin liittyvien juhlien osalta.

Kirkkojen aukiolo

Kirkko on turvapaikka hädän keskellä. Piispat ovat kehottaneet pitämään kirkkojen ovia auki. On tärkeä antaa mahdollisuus hiljentyä tai saada keskusteluapua. Käytännön toteutuksesta seurakunnat päättävät harkintansa mukaan. Poikkeusolojen määräyksiä tulee kuitenkin noudattaa. Kirkkotilassa etäisyyttä ihmisten välillä on oltava reilusti, ja tilojen puhtaudesta on pidettävä erityistä huolta. Nämä näkökohdat edellyttävät työntekijän paikallaoloa kirkon aukiolon aikana.

Iltapäiväkerhot

Iltapäiväkerhoja järjestetään vain yhteiskunnan kannalta kriittisissä tehtävissä toimivien vanhempien lapsille, ellei heidän hoitoaan ole mahdollista järjestää muulla tavoin. Tilassa saa olla korkeintaan kymmenen kerrallaan. Asiassa on syytä olla yhteydessä paikalliseen sivistystoimeen.

Sijaisuudet

Poikkeustilanteessa on tärkeää, että sijaisjärjestelyt käydään läpi paikallisesti. Työpaikoilla on syytä varautua koronaviruksen laajamittaisen leviämisen vaikutuksiin työn järjestämisessä ja työvoiman käytössä. Mikäli avainhenkilö sairastuu, on olennaista, että salasanat, avaimet jne. ovat tarvittavien henkilöiden käytössä. Toiminnan jatkuvuus on välttämätöntä turvata.

Sijaisjärjestelyihin on hyvä varautua rovastikuntatasolla. Tarvittaessa tukea saa tuomiokapitulista hiippakuntapastori Jaakko Antilalta.

Yli 70-vuotiaat papin viransijaiset

Ottaen huomioon valtioneuvoston antamat rajoitukset yli 70-vuotiaita pappeja ei tulisi käyttää sijaisina tai keikkapappeina tässä tilanteessa. Valtioneuvoston ohjeen nojalla heillä on halutessaan mahdollisuus jättäytyä pois tehtävistä. Uuden sijaisen löytämiseksi pyydämme olemaan yhteydessä hiippakuntadekaani Kai Jantuseen tai hiippakuntapastori Jaakko Antilaan.

Työkuvien muutokset

Työnantaja voi työnjohto- ja valvontaoikeutensa perusteella määrätä paikasta, jossa työ- ja virkatehtävät suoritetaan, ellei työsopimuksessa ole rajoitettu tätä työnantajan oikeutta. Työnantaja voi myös yksipuolisesti tehdä töiden asianmukaisen järjestelyn kannalta tarpeellisia muutoksia tehtäviin sekä järjestellä työtehtäviä ja työaikoja siten, että työt tulevat tehdyksi myös muuttuneissa olosuhteissa.

Muuttuneessa tilanteessa on tarpeen arvioida, mihin poikkeusoloissa seurakuntien työntekijöitä erityisestä tarvitaan.

Tarkempia tietoja työmarkkinalaitoksen sivuilta:

https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/tyonantajan-tyokaluja/ohjeita-tyonantajalle/

Diakoninen auttaminen ja asenne

KDS ja hiippakunnat ovat valmistelleet ohjeet muun muassa Kirkon keskusteluavusta, vapaaehtoistoiminnasta, taloudellisesta ja aineellisesta avustamisesta sekä vastaanottotoiminnan käytännöistä, valmiuslain vaikutuksista seurakunnissa työskenteleville terveydenhuollon ammattihenkilöille, digitaalisuudesta diakoniassa, harjoitteluista ja kotikäynneistä poikkeusolojen aikana.

Ohjeet löydät Sakastista:

https://sakasti.fi/diakonia/diakonian-ohjeita-koronavirus-epidemian-aikana/

(Varmista, että olet kirjautunut kirkkoverkkoon.)

Yhteistyö ja hiippakunnan tuki

Hiippakunnan facebook-sivulla jaamme tietoa hyvistä kokeiluista ja luovasta lähimmäisenrakkaudesta. Kerromme, millaisia keinoja seurakunnissa on löydetty uusille toimintatavoille, paikallisen tuen antamiseen ja eri toimijoiden yhteistyölle. Paikallista yhteistyön merkitystä on syytä korostaa.

Tuomiokapitulin työntekijät tukevat seurakuntia puhelimitse tai sähköpostilla. Myös sosiaalisen median eri muodot ja Teams ovat käytössä.

Hiippakuntasihteerit voivat myös kutsua eri työalojen työntekijöitä Teams-kokouksiin, joissa käydään yhdessä läpi tilannetta ja jaetaan ideoita toiminnan erilaisista toteutustavoista. Näiden kokousten ajankohdista tiedotetaan erikseen.

Tätä ohjetta tarkennetaan tarpeen mukaan.

Toivotan voimia, viisautta ja hyvän Jumalan siunausta tuleviin päiviin ja viikkoihin. Psalmissa 13:6 meille luvataan:

”Sinä, Herra, suojelet meitä,
sinä varjelet meitä joka hetki tämän pahan ajan keskellä.”

© Simo Peura