Puhe Ähtärin kirkkoherra Kalle Peltokankaan virkaanasettamisessa (Simo Peura)

Miika 6:8

Tänään on lähimmäisen sunnuntai ja Ähtärin seurakunnan juhlapäivä. Uusi kirkkoherra Kalle Peltokangas asetetaan juhlallisesti virkaan. Kirkkoherran tehtävä on johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Virassaan hän vastaa siitä, että luterilaisen uskonpuhdistuksen periaatteet toteutuvat: Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja sakramentit hoidetaan oikein. Kirkkoherran vastuulla ovat diakonian, lähetystehtävän, sielunhoidon ja kristillisen kasvatuksen hoitaminen. Hänen tulee huolehtia työyhteisön hyvinvoinnista. Yhdessä työtovereiden ja luottamushenkilöiden kanssa hän vastaa siitä, että seurakunnan elämä ja toiminta sujuvat hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Mikä sitten on erityistä, joka sinun Kalle tulisi ottaa Ähtärin kirkkoherran tehtävässä huomioon? Juhlapäivän lukukappaleisiin kuuluvat profeetta Miikan kirjasta seuraavat sanat: ”Sinulle ihminen on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen.”

Ottaessasi kirkkoherran viran vastaan sinuun kohdistuu monia hyviä ja myönteisiä odotuksia. Seurakuntalaiset ilmaisevat toiveitaan. Tähän asti hyväksi koetusta tulisi pitää kiinni ja samalla kuitenkin myös kehittää toimintaa. Myös luottamushenkilöt ovat valintaa tehdessään ilmaisseet odotuksensa. Nämä odotukset sinun on syytä kuulla ja sitten harkita, miten niihin voi viisaasti vastata.

Virasta itsestään nousevat omat odotuksensa. Virkasi perustana on Jumalan sana ja siihen sisältyvä asetus. Näitä odotuksia voisi nyt hetken pohtia profeetta Miikan ajatusten valossa. Hän on vakuuttunut siitä, että ihmiselle on ilmaistu, mikä on hyvää ja kuinka hänen tulee elää ja toimia. Sen vuoksi ihminen perimmältä tietää, mitä Jumala häneltä odottaa.

Ensiksi Miika sanoo näin: ”tee sitä mikä oikein”. Ohje on yksinkertainen mutta sen toteuttaminen on meille vaativa tehtävä. Seurakunnan hallinnossa on epäilemättä syytä toimia lain ja kirkon järjestyksen mukaisesti. Uskon kuitenkin, että Miika tavoittelee ohjeellaan jotain enemmän. Oikein tekemiseen kuuluu niiden huomioonottaminen, joita päätökset koskevat. Oikein tekeminen edellyttää huolellista harkintaa ja erilaisten mielipiteiden kuulemista. Viisas kirkkoherra onkin valmis kuuntelemaan eri kantoja ennen kuin muodostaa oman näkemyksensä.

Oikein tekemiseen kuuluu myös pyrkimys oikeudenmukaisuuteen. Sen suhteen työyhteisön jäsenet ovat usein varsin tarkkoja. Esimies voi kuitenkin saavuttaa alaistensa luottamuksen, jos hän kohtelee työyhteisön jäseniä tasapuolisesti. Kaikilla työntekijöillä tulee olla samat säännöt, oikeudet ja velvollisuudet. Samalla on muistettava, että työyhteisön jäsenillä on omat velvollisuutensa esimiestä kohtaan. Kirkkoherra voi onnistua tehtävässään vain silloin, kun seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt tukevat häntä. Vaikeissa tilanteissa kirkkoherraa ei saa jättää yksin. Teillä on täällä Ähtärissä nyt edessä yhteinen oppiminen, jossa sinä kasvat seurakunnan johtajaksi.

Profeetta Miikan toinen ohje kuuluu näin: ”Osoita rakkautta ja hyvyyttä.” Rakkauden ja hyvyyden osoittamisen edellytys on kyky asettua toisen asemaan. Siinä meillä kaikilla on pysyvästi kilvoittelemista. Vähitellen opit tuntemaan ähtäriläiset yhä paremmin. Tärkeää on, että huomaat nekin seurakuntalaiset, jotka eivät pidä lainkaan ääntä itsestään ja jotka saatetaan unohtaa. Myös he ovat laumasi jäseniä ja tarvitsevat syntien anteeksiantamuksen sanomaa.

Viime vuosina kirkon jäsenyys on ollut koetteella. Ähtärissäkin on aiempaa enemmän niitä, jotka eivät kuulu mihinkään kristillisen kirkkoon. Kuinka voitamme heidät takaisin? Paras keino eivät ehkä ole julkiset kannanottomme tai näyttävät teot. Kirkon merkityksellisyys käy ilmi siitä, kuinka kohtaamme ihmiset niin kirkon jättäneet ja sen toimintaan pettyneet kuin muutkin. Jos toimimme kunnioittavasti ja kuunnellen, osoitamme rakkautta ja hyvyyttä. Yksinkertainen, eleetön hyvän tekeminen on ehkä sittenkin puhuttelevin todistus kristillisestä uskosta.

Kolmas profeetan ohje kohdistuu kirkkoherran oman hengellisen elämän vaalimiseen. ”Vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen.” Valvomiseen kuuluu oman elämän tutkistelu, rukous ja sunnuntain messu. Kaikki tämä tapahtuu Jumalan kasvojen edessä, hänen sanaansa kuunneltaessa. On kyse valvomisesta ja vaeltamisesta sanan valossa.

Viime vuosina kirkossa on kyselty, kuinka jumalanpalvelus pysyy elävänä seurakunnassa. Jumalanpalveluksen tulee olla jatkuvan vaivannäön kohde. Ilman hereillä pysymistä siitä ei voi muodostua seurakunnan hengellisen elämän keskusta. Iso merkitys on sillä, että messu rakennetaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Pappi saarnatkoon ja hoitakoon ehtoollisen toimittamisen, mutta paljon vastuuta voidaan antaa muille työntekijöille ja vapaaehtoisille vastuunkantajille.

Ja on muutakin, minkä voimme tehdä. Jotta seurakuntalaiset löytävät sunnuntain messun omakseen ja osallistuvat siihen, seurakunnan työntekijöiden antama esimerkki on ratkaiseva. Siellä, missä kirkkoherra ja työntekijät osallistuvat messuun, myös seurakuntalaiset ovat mukana. Työntekijöiden esimerkki kannustaa luottamushenkilöitä osallistumaan. Ja heidän innostaminaan tulevat sitten seurakuntalaiset. Vaella siis valvoen, tälläkin kohtaa Jumalaasi kuunnellen.

Monia hyviä odotuksia niin seurakuntalaisilta kuin viran asettaneelta Kristukselta. Ei kuitenkaan vain odotuksia. Seurakunta rukoilee tänään ja vastakin kirkkoherransa puolesta. Ja Kristus on virkaan kutsumansa tukena. Voit Kalle ryhtyä hoitamaan kirkkoherran virkaa sille kuuluvien lupausten saattelemana. Muista, että Kristus kutsuu virkaansa vain keskeneräisiä kilvoittelijoita. Heidän puutteistaan huolimatta hän ei kadu kutsumistaan. Tee siis rohkeasti parhaasi Jumalaa kuunnellen. Kristus tekee työtään sinun kauttasi, ja viralle kuuluu siunaus. Jumalan armon ansiosta viranhoitosi koituu monelle pelastukseksi täällä Ähtärissä. Aamen.

© Simo Peura